Bedrijfsgegevens
Galerie Offingawier
Fiifgeawei 25
8626GB Offingawier 
Tel 0639860172
info@galerie-offingawier .nl
www.galerie-offingawier.nl
KVK nummer: 01151661
BTW id nummer: NL001515877B36
 
 

Artikel 1 -Definities

1.1 Webwinkel: Deze webwinkel is te vinden onder www.kunstuitfriesland.nlwww.galerie-Offingawier.nl  en www.gjveenstra.com

1.2 Galerie Offingawier: De onderneming die de artikelen op de webwinkel verkoopt onder de handelsnaam Galerie Offingawier, hierna te noemen Galerie.

1.3 Klant: Iedere derde met wie Galerie een overeenkomst aangaat, hierna te noemen Klant.

1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Galerie en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, hierna te noemen Overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van Galerie en elk tot stand gekomen Overeenkomst tussen Galerie en Klant.

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Galerie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten die ten behoeve van Galerie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Galerie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de Overeenkomst op afstand via de Webwinkel wordt gesloten dient de Klant, voorafgaand aan het definitief bestellen, akkoord te gaan met de Voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist. Alle vermelde opgaven door Galerie zoals afmetingen, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Galerie staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de Webwinkel, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Galerie, binden Galerie niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde schilderijen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Klant aantoont dat het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Galerie of van de modellen of afbeeldingen, dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder de zaken die beschreven zijn in de artikelen: 3, 4, 5 en 6.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen die op de Webwinkel worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de galerie of winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels).

4.2 Indien een aanbieding op de Webwinkel is verlopen, kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend.

4.3 Voor de producten die online worden besteld, worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de Webwinkel van Galerie, onder voorbehoud van prijswijzigingen en kennelijke typfouten. Galerie heeft de plicht om de Klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren. 

4.4 De prijzen van de producten op de Webwinkel zijn exclusief bezorgkosten. NB voor bestellingen buiten Europa geldt een afwijkend posttarief.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde Voorwaarden.

5.2 Indien de Klant het aanbod via de Webwinkel heeft aanvaard, bevestigd Galerie via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de Klant geen ontvangstbevestiging van de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

5.3 Galerie heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische data waardoor een veilige webomgeving wordt gewaarborgd. Er zijn passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen om de Klant veilig elektronisch te laten betalen.

5.4 Galerie zal bij de levering van het product/producten aan de Klant de volgende schriftelijke informatie meesturen:

a. Contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mail adres en correspondentie gegevens waar de Klant met een

klacht dan wel vragen terecht kan;

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan

wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels iDeal of overboeking.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen direct bij bestelling af te rekenen middels het betalingssysteem van de Webwinkel, te weten iDeal, of via overboeking.

 

Artikel 7 – Uitvoering en Aflevering

7.1 Galerie zal de uiterste zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzorgen van de bestelling.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Galerie kenbaar heeft gemaakt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde artikelen. Indien Galerie de producten door onjuiste of onvolledige invoering niet kan afleveren zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend aan de Klant. Aangezien het om pakketten gaat, kunnen postbussen niet worden beleverd.

7.3 Galerie streeft ernaar de op de Webwinkel vermelde levertermijnen te halen, maar kan deze levermomenten helaas niet garanderen. De levering zal met spoed, doch tenminste binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de betaling plaatsvinden. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of kan een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Galerie het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij de Galerie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 – Garantie en reclames

8.1 Galerie garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen schriftelijk te melden aan Galerie.

8.3 De bij aflevering ter hand gestelde factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zonder deze factuur kunnen aan deze garantie geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Indien Galerie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Galerie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Galerie is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.2 Indien Galerie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Galerie beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Galerie is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrecte gebruik door de Klant of een door de Klant daartoe aangewezen derde, zijnde niet Galerie, van geleverde artikelen.

9.3 Galerie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Galerie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 – Ontbinding van de Overeenkomst

10.1 Herroepingsrecht: Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan Galerie retourneren tegen restitutie van de aankoopprijs. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur of meegeleverde pakbon wordt meegezonden, dat het artikel niet gebruikt en/of beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de afnemer het aankoopbedrag, exclusief de initiële verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

10.2 Galerie behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of deretourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de afnemer zijn beschadigd.

 

Artikel 11 –Wijziging voorwaarden

11.1 Galerie kan deze Voorwaarden wijzigen. Deze gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons doet. U dient dan opnieuw akkoord te gaan met de gewijzigde Voorwaarden.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Als u Galerie een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dit via de sites te publiceren, geeft u Galerie daarmee het recht dit bericht openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. 

12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Galerie en/of bij diegene van wie Galerie een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Galerie de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 13 – Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats van vestiging van de koper of tot een andere bevoegde Rechter. 

 

Artikel 14 - Diversen

Verkoper is gevestigd aan de Fiifgeawei 25, 8626GB te Offingawier en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01151661 (Galerie Offingawier). Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten. Verkoper is telefonisch bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur van maandag t/m vrijdag en in de weekenden van 13.00 tot 17.00 uur op nummer 0639860172. Verkoper streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden te beantwoorden. 

 

Artikel 15. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen

 

----------->Als u een bestelling wilt doen die afwijkt van de in deze webshop geboden mogelijkheden dan kunt u een mailtje sturen met uw vraag naar info@gjveenstra.com

NB: voor bestellingen buiten Europa geldt een afwijkend posttarief.